Каталог
Электронные книги

ДИПЛОМ.Фіз. реабілітація студентів СМГ із захв. хребта

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 18.04.2014
Содержимое: 40418110848093.pdf (1913,8 Кбайт)

Описание товара

ЗМІСТ
Список умовних скорочень ...4
Вступ …...5
ГЛАВА І ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП З ПРОЯВАМИ ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА (аналіз літературних даних)
Розділ 1 Сучасний стан фізичного виховання студентів з відхиленням у стані здоров’я у вищому навчальному закладі ……………...…………….9
1.1 Рухова активність і здоров’я людини в сучасних умовах ………..………..9
1.2 Аналіз існуючої базової програми з фізичного виховання у вищих навчальних закладах ...12
1.3 Проблема фізичного розвитку студентів з відхиленням у стані здоров’я..14
1.4 Фізичне виховання в спеціальному медичному відділенні ………………15
Розділ 2 Застосування засобів фізичної реабілітації на заняттях фізичного виховання студентів із захворюваннями хребта які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи …………………………...20
2.1 Аналіз характеру функціональних змін та вегетативних проявів при захворюваннях хребта 20
2.2 Особливості професійних патологій у студентів музичних спеціальностей вищих навчальних закладів …………………………………………………… 25
2.3 Особливості фізичного стану студентів музичних спеціальностей вищих навчальних закладів ………………………………………………………….... 28
2.4 Використання сучасних засобів фізичної реабілітації для корекції сколіозу та дефектів постави студентів спеціальної медичної групи музичних спеціальностей ………………………………………………………….…….…29
2.4.1 Застосування ЛФК ……35
2.4.2 Вправи спортивно-прикладного характеру……………………….…41
2.4.3 Тренажні пристрої в системі фізичного виховання та реабілітації студентів спеціальних медичних груп ..44
ГЛАВА ІІ ВЛАСНА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
Розділ 1 Організація проведення дослідження ........47
Розділ 2 Методи проведення дослідження ...… 48
2.1 Аналіз наукової та методичної літератури …………..…….…………….. 48
2.2 Педагогічні спостереження (соматоскопія) …...…………….………….…49
2.3 Антропометрія ………….…………..…………………..….………………. 50
2.4 Педагогічні методи дослідження ………………….………………………52
2.5 Фізіологічні методи дослідження ………………………………………….54
2.6 Математико-статистичний метод обробки даних, отриманих в ході
експерименту за Ст´юдентом …………………………...………………………56
Розділ 3 Загальна характеристика досліджуваних студентів спеціальної медичної групи з проявами захворювань хребта ………..…57
Розділ 4 Методика фізичної реабілітації на заняттях з фізичного виховання для студентів спеціальної медичної групи з дефектами постави …………65
4.1 Організація методики фізичної реабілітації на заняттях з фізичного виховання студентів-музикантів ……67
4.2 Характеристика змісту програми занять фізичними вправами, спрямованих на корекцію функціональних можливостей опорно-рухового апарату ……….70
Розділ 5
Оцінка проведеного дослідження ……………………………….….……. 87
5.1 Оцінка ефективності програми фізичної реабілітації у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групи з вадами хребта ……….…87
5.2 Аналіз і обговорювання результатів дослідження …………………….....98

ВИСНОВКИ....... 103
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 105
ДОДАТКИ .108
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..112

Дополнительная информация

ВИСНОВКИ

1. Аналіз літературних джерел з проблеми порушень ОРА і ролі фізичного виховання в його корекції у студентів спеціальної медичної групи з вадами хребта показали, що тривале їх перебування у вимушеній позі призводить до ослаблення сили м’язового корсету. У результаті передчасно розвивається стомлення, порушується стан ОРА.
2. Проведений аналіз фізичного розвитку, фізичної підготовленості і стану ОРА на початку дослідження студентів музичного відділення Донецького педагогічного училища показав, що майже 90% з них мають відхилення від норми у стані постави, пов’язані в основному з ранньою музичною спеціалізацією (з 4,5-7 років), низький рівень фізичного розвитку і підготовленості.
3. Розроблена програма фізичної реабілітації студентів-музикантів спеціальної медичної групи в умовах занять фізичним вихованням включала на першому етапі корекцію фізичної підготовленості, на другому – включення студентів у усвідомлене формування фізичної кондиції і певних м’язових напружень для корекції порушень постави. Вона передбачає одночасне відновлення правильного положення тіла і його частин, зміцнення м’язового корсету тулуба і глибоких м’язів хребта, формування м’язової пам’яті, що посилює вплив засобів корекції за допомогою розроблених технологій.
4. Застосовані нами в дослідженні спеціально розроблені фізичні вправи цільової коригувальної спрямованості методом кругового тренування стали дієвим засобом як в підвищенні рівня функціонального стану і фізичної підготовленості (у дівчат знизилася ЧСС після функціональної проби з присіданнями з 155±1,87 до 134±0,86 уд/хв; зросла кількість піднімання тулуба в сід за 1 хв з 19,0±2,03 до 46,3±0,92 разів; збільшилася кількість згинань рук в упорі лежачи з 9,3±1,2 до 23,1±0,44 разів; у юнаків відповідно – з 152,4±2,61 до 130,7±0,53 уд/хв; з 34,5±2,36 до 53,4±1,09 разів; з 15,5±2,04 до 32±0,82 разів), так і в корекції функціональних порушень постави (у дівчат збільшилася ширина плечей з 41,9±0,52 до 43,5±0,55 см; зменшилася плечова дуга з 49,8±0,49 до 48,4±0,49 см; зменшилася відстань між лопатками з 16,0±0,3 до 14,2±0,35 см; у юнаків відповідно – з 47,8±0,75 до 50,3±0,95 см; з 58,3±0,91 до 56,2±0,78 см; з 19,3±0,62 до 17,3±0,54 см). Всі зміни мають високий рівень статистичної верогідності.
5. Наприкінці дослідження були виявлені позитивні зміни у фізичному розвитку (покращав, як у дівчат, так і у юнаків відповідно на 4 і 6% індекс Кетле; збільшився на 2,8 і 4,9% об’єм грудної клітини; зросла більше ніж на 50% екскурсія грудної клітини; статистично вірогідно збільшилася ЖЄЛ), у підвищенні рівня функціонального стану і фізичної підготовленості (зросла сила і швидкісно-силова витривалість, покращала гнучкість).
6. Аналіз стану постави в сагітальній і фронтальній площинах переконливо підтвердив ефективність розробленої програми фізичної реабілітації. Свідченням значущого зменшення виразності кіфотичної постави (сутулості) є збільшення плечового індексу на 6,7% у дівчат і на 8,8% у юнаків (зміни у дівчат - з 84,1±0,64 до 89,8±0,81% на рівні Р<0,01, у юнаків - з 82,1±0,99 до 89,3±1,45% на рівні Р<0,01) у поєднанні із зменшенням відстані між лопатками на 10,4% і 11,2% відповідно (зміни у дівчат - з 16,0±0,3 до 14,2±0,35 см на рівні Р<0,001, у юнаків - з 19,3±0,62 до 17,3±0,54 см на рівні Р<0,01). Корекція асиметричної постави підтверджена зменшенням асиметрії положення лопаток на 76,4% і 84,4% (зміни у дівчат - з 1,57±0,05 до 0,37±0,08 см на рівні Р<0,01, у юнаків - з 1,73±0,22 до 0,27±0,12 см на рівні Р<0,01). У контрольній групі значущих змін виявлено не було.
7. Одержані дані проведеного експерименту можуть бути використані для подальших досліджень проблеми корекції функціональних можливостей ОРА студентів спеціальних медичних груп з проявами захворювань хребта, розробки превентивних методів фізичної реабілітації студентів, які мають професійно-залежні порушення постави.

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.