Каталог
Электронные книги22229

ДИПЛОМНА Фізична реабілітація хворих на ревмокардит

Партнерам: 2 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 19.12.2009
Содержимое: 91219000559857.zip (1797,74 Кбайт)

Продавец

Koss60 информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 127,57 руб..

Описание товара

ЗМІСТ

Список умовних скорочень ………………………………………...………… 4
Вступ …………………………………………………………………............…...5
ГЛАВА І
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЮ РЕВМАТИЧНИХ ХВОРИХ (аналіз літературних джерел)
Розділ 1
Загальна характеристика ревматизму та його ознак ............................9
1.1 Патоморфологія, етіологія та патогенез ревматизму …………..…..…...9
1.2 Класифікація та клінічна картина ревматизму ……………..……..….. 13
1.2.1 Основні ознаки та клінічна картина ревмокардиту………....…..16
1.3 Лікування та профілактика ревматизму ……………………...…….…..19
Розділ 2
Застосування методів фізичної реабілітації хворих на ревматизм з ураженням серця ………………………………………………………..…..….23
2.1 Загальна схема фізичної реабілітації хворих на ревматизм ………..…23
2.2 Фізіотерапевтичні методи лікування хворих на ревматизм з переваж-ним ураженням серця ………………………………………..………………….25
2.3 Застосування кінезотерапії у хворих на ревматизм з переважним ура-женням серця ……………………………………………………………….…...29
2.4 Лікувальний масаж як ефективний засіб активної функціональної те-рапії хворих на ревматизм з переважним ураженням серця …………...…….33
2.5 Санаторно-курортне лікування та фізіопрофілактика хворих на ревма-тизм ………………………………………………………………………………36
ГЛАВА ІІ ВЛАСНА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
Розділ 1
Загальна клінічна характеристика хворих на ревматизм…………...39
1.1 Вихідні клініко-інструментальні, лабораторні та функціональні показ-ники у досліджуваних хворих на ревматизм ……………………………..…..42
Розділ 2 Методи проведення дослідження ………………….…....…...45
2.1 Аналіз даних літературних джерел та історій хвороб …………….…..45
2.2 Загально-клінічні методи дослідження ……….…………………….... 46
2.3 Методи оцінки функціонального стану хворих на ревматизм …….....46
2.3.1 Пульсометрія та тонометрія ………………………………………46
2.3.2 Функціональні проби оцінки працездатності хворих на ревматизм …………………………………………………………………….….48
2.4 Математико-статистичний метод обробки даних, отриманих в ході
експерименту за Ст´юдентом …………………………………………..….48
Розділ 3
Хід проведення дослідження ……………………………………….....…54
Розділ 4
Застосування програми фізичної реабілітації в комплексі з медика-ментозною терапією хворих на ревматизм з проявами ревмокардиту …56
Розділ 5
Результати комплексної відновної терапії …………………………...…65
5.1 Динаміка загально-клінічних показників …………………………..…..65
5.2 Результати функціональних показників ………………………..………72
Розділ 6
Оцінка проведеного дослідження ……………………………………..….76


ВИСНОВКИ …………………………………………………………….………85
ДОДАТКИ …………………………………………………………………..…..87
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………..…91Список умовних скорочень


А/Т – артеріальний тиск
ДМХ — дециметрові хвилі
ЗРВ – загально-розвиваючі вправи
ЗХ — загальний холестерин
ЕКГ – електрокардіограма
ЕМХ – електромагнітні хвилі
КХЧ — короткохвильові частоти
ЛГ – лікувальна гімнастика
ЛФК – лікувальна фізична культура
ММХ — міліметрові хвилі
ПОЛ — перекисне окислення ліпідів
РГГ – ранкова гігієнічна гімнастика
ССС – серцево-судинна система
УФО - ультрафіолетове опромінювання
ФКГ - фонокардіограма
ФК — функціональний клас
ШОЄ — швидкість осідання еритроцитів
ЄМХ – електромагнітні хвилі
IgA — імуноглобулін А
IgM — імуноглобулін М
IgG — імуноглобулін G

Дополнительная информация

ВСТУП

Актуальність теми.
Серед хвороб терапевтичного профілю значне місце набула проблема ревматичних захворювань, на даний час вражений ними майже кожен два-дцятий житель України (Коваленко В.М., 2005). Ревматизм— тяжке захво-рювання, яке призводить до стійкої втрати працездатності та інвалідізації осіб, навіть молодого віку.
Ревматизм (хвороба Сокольського – Буйо) – системне запальне захворю-вання сполучної тканини з переважною локалізацією процесу в серцево-судинній системі, що розвивається у зв´язку з гострою інфекцією – (гемолі-тичним стрептококом групи А) у схильних осіб, головним чином дітей та підлітків (7-15). Найбільш часта локалізація ревматичних уражень міокарду та клапанного апарату серця пояснюється наявністю антигенів стрептокока, перехресних реагуючих з білками кліток міокарду та глікопротеїдами клапа-нів серця. Ревматичний кардит визначає нозологічну специфічність ревмати-зму та результат хвороби в цілому, будучи найчастішою ознакою хвороби та одним з основних її критеріїв.
За даними повідомлень провідних ревматологів (Дзяк Г.В., Коваль Е.А., 1998; Насонова В.А., Фоломеева О.М., 2001; Амосова Е.М., 2001; Коваленко В.М., Шуба Н.М., 2003) встановлено, що серед хворих на ревматизм з ура-женням серця переважають форми з латентним та в’ялим перебігом, а кіль-кість хворих з гострою ревматичною гарячкою, в загальній кількості пацієн-тів з ревматизмом значно зменшилась (Якименко О.О., Закатова Л.В. та інші, 2004).
Внаслідок прихованого перебігу ревматизму досить часто діагноз виста-вляється несвоєчасно, або зовсім не визначається. Пацієнти не отримують патогенетичної терапії, що призводить до прогресуючих змін клапанного апарату серця — вад, ураження серцевого м’язу та коронарних артерій, заго-стрення ревмокардиту.
Лікування хворих на ревматизм з переважними ознаками ревмокардиту є складною задачею через необхідність призначення тривалий час великої кі-лькості медикаментозних препаратів. Вони погіршують імунний статус, зу-мовлюють алергізацію організму, токсично діють на нирки та печінку, не завжди запобігають можливості виникнення рецидивів захворювання (На-сонова В.А., Кузьмина Н.Н., 1997; ; Перцева Т.А., Богацкая Е.Е., 2001; Кова-ленко В.М., Шуба Н.М., Проценко Г.О. та інші 2002). Зазначені факти свід-чать про необхідність пошуку більш оптимальних схем, вибору безпечних та ефективних методів лікування, враховуючи особливості перебігу ревматич-ного процесу.
З метою зменшення медикаментозного навантаження, підвищення ефек-тивності лікування в комплексну терапію включають засоби та методи фізи-чної реабілітації. В сучасному лікуванні хворих на ревматизм все більшу пе-ревагу відіграють методи фізичної реабілітації, що мають поліетіологічну дію на організм, щадний, адгезивний характер без негативного впливу на пе-чінку, нирки, життєво важливі органи (Беличенко Т.А., 1998; Волошина О.Б., 2002; Оржешковский В.В., 2002; Серебрякова А.А., 2002). Засоби та методи фізичної реабілітації, як модифікатори фармакотерапії, підвищують ефектив-ність медикаментозної терапії шляхом зміни фармакокінетики, фармакоди-наміки препаратів, зменшення їх побічної дії через зниження дози, не мають протипоказань (Михайлов Б.В., 1999; Пономаренко Г.Н., Золотарева Т.А., 2004 та інші).
Останнім часом серед методів фізичної реабілітації привертає увагу на себе сучасна фізіотерапія, особливо застосування електромагнітних хвиль (ЕМХ) дециметрового та міліметрового діапазонів (ДМХ та ММХ), лікува-льний масаж та рефлексотерапія. Встановлений позитивний лікувальний ефект застосування електромагнітних хвиль при різноманітній патології, відмічається аналгезуюча, протизапальна та десенсибілізуюча дія при хроні-чних, системних захворюваннях, а також у хворих на ревматизм (Бокша В.Г. и др., 1995; Волошина О.Б., 2002; Оржешковский В.В., 2002).
Встановлено також позитивний вплив лікувального масажу та деяких методів фізіотерапії на гемодинаміку, скоротливу функцію міокарду (Базар-ченко М.М., 1999, Пономаренко Г.Н., Золотарева Т

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 127,57 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.