Каталог
Электронные книги22229

ДИПЛОМНА Фізична реабілітація при плоскостопості

Партнерам: 2 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 18.12.2009
Содержимое: 91218234118713.zip (1417,77 Кбайт)

Продавец

Koss60 информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 128,14 руб..

Описание товара

ЗМІСТ
ВТУП ............................4

ГЛАВА І ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХЛОПЧИКІВ ТА ДІВЧАТ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ (аналіз літературних джерел) …………….…8
Розділ 1 Основні аспекти фізичного розвитку дітей з порушенням опорно-рухового апарату ………………………….………………………...…8
1.1 Плоскостопість як одна з форм патології стопи …………………….….8
1.2 Причини плоскостопості …………………….……………………..…….11
1.3 Профілактика та корекція плоскостопості ………………………..….…13
Розділ 2 Сучасні уявлення о кінезитерапії у фізичній реабілітації юнаків та дівчат з плоскостопістю ……………………………………….… 17
2.1. Педагогічні та клініко-фізіологічні аспекти лікувальної дії фізичних вправ …………………………………………….… 18
2.2 Фізичні вправи в реабілітації дітей з деформаціями опорно-рухового апарату ………………………………………...…22
2.3 Роль спортивно-прикладних вправ та плавання в загальній системі відновного лікування …………………..…25
2.4 Позитивний вплив рухливих та спортивних ігор на організм дітей з де-формуючими захворюваннями органів опори ……………………………….. 29
2.5 Механотерапія та заняття на тренажерах як лікувально-профілактичний засіб при патології опорно-рухового апарату ….. 30

ГЛАВА ІІ ВЛАСНА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
Розділ 1 Організація та методи проведення дослідження …….……..34
1.1 Організація та хід проведення дослідження ……………………….…..34
1.2 Методи дослідження ……….……………………………………………35
1.2.1 Аналіз науково-методичної літератури …………………………….35
1.2.2 Методи дослідження стопи (плантографія та подометрія) ……….36
1.2.3 Методи антропометрії та оцінки фізичного розвитку дітей ….......39
1.2.4 Метод виявлення рухливості хребта, сили та витривалості м’язів…42
1.2.5 Методи оцінки функціонального стану серцево-судинної системи..43
1.2.6 Математико-статистичний метод обробки даних, отриманих в ході
експерименту за Ст´юдентом ……………………………………………….......46
Розділ 2 Загальна клінічна характеристика піддослідних ………..... 51
2.1 Данні досліджень стопи та фізичного розвитку дітей …………….…..52
2.2 Параметри функціональних досліджень серцево-судинної системи та проб з навантаженням при патології стопи ………………………………….. 58
Розділ 3 Програма фізичної реабілітації дітей з плоскостопістю .......62
3.1 Програма масажу та лікувальної гімнастики ………………………..…63
3.2 Ортопедичні заходи у фізичній реабілітації дітей з плоскостопістю ...72
3.3 Засоби та методи корекції опорно-рухового апарату та стопи для інди-відуальних домашніх занять ……………………………………………........…73
Розділ 4 Оцінка проведеного дослідження …………………………….76
4.1 Ефективність методики фізичної реабілітації в динаміці показників до-слідження стопи та фізичного розвитку дітей з плоскостопістю ………...….76
4.2 Динаміка функціональних досліджень серцево-судинної системи та проб з навантаженням ……………………………………………………….….81
Розділ 5 Аналіз та обговорення результатів досліджень …………....84

ВИСНОВКИ ........................................91
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ………………………………………..…94
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .......................97

Дополнительная информация

ВСТУП

Актуальність теми.
Останніми роками в Україні основні засоби та методи фізичної реабілі-тації знаходять все більш широке застосування в комплексній системі відно-вної терапії. Цьому сприяють успішні результати використання цих методів та наукове обґрунтування механізму лікувальної дії основних засобів і ме-тодів кінезітерапії [12, 25, 27].
Одними з актуальних напрямів в проблемі фізичної реабілітації при різних захворюваннях, травмах і деформаціях опорно-рухового апара-ту, є дослідження оптимальних програм лікувальної гімнастики для різних контингентів дітей, створення нових програм з включенням в них сучасних методів фізичних дій, перевірка ефективності століттями апробованих мето-дів нетрадиційної медицини, визначення термінів і найбільш раціональних режимів використання різних методів гидрокінезитерапії для лікування і про-філактики патології органів опори і руху, у тому числі і плоскостопості.
У всіх країнах світу спостерігається тенденція до зростання числа захво-рювань, травм і деформацій опорно-рухового апарату, про що свідчать мате-ріали Центрального інституту травматології та ортопедії (ЦІТО), з яких вид-но, що 50 % інвалідів і 75 % дитячій захворюваності спостерігається при па-тології саме цієї системи [27].
Аналіз причин порушень основних функцій організму, що виникає у ор-топедичних хворих, указує на те, що найчастіше вони бувають не стільки із-за тяжкості патології, скільки із-за невчасності виявлення, недостатньому ранньому лікуванні в дитячому віці, відсутності профілактичних заходів і недооцінки ролі функціонального відновного лікування з використанням різ-номанітних засобів та методів фізичної реабілітації.
Проблема функціональної і статичної недостатності стопи, осо¬бливо в дитячому віці, може з´явитися причиною серйозних змін у всьому організмі і з´явитися початком патології у дорослих.
За даними більшості авторів, деформація, у вигляді плоскостопості, ро-бить виключно несприятливий вплив на дитячий організм, оскільки це про-гресуюче, уповільнене захворювання, істотно порушує ресорну і амортиза-ційну функцію зведень стопи. Тому сотрясіння, поштовхи та вібрації, що отримуються під час ходьби, перегони та інших рухах, передаються внутрі-шнім органам, що приводить до погіршення їх функцій. Часті струси хребта і головного мозку сприяють мікротравмам та викликають головні болі, підви-щену стомлюваність, загальне нездужання і, зрештою, приводить до пони-ження та стійкій втраті працездатності [26, 32].
Підвищеному розповсюдженню ускладнень в результаті плоскостопості у дітей сприяє недостатня ще ефективність відновного лікування, а також пошук найбільш дієвих профілактичних заходів, що все ще продовжується, у вигляді дозованих фізичних вправ, масажу, фізіотерапії, ортопедичних засо-бів, механотерапії і занять на тренажерах нового покоління. Тому в реабілі-таційних програмах таких хворих мають бути передбачені комплексні ліку-вальні заходи, сприяючі зміцненню м´язово-зв´язкового апарату нижніх кін-цівок і в результаті підйому загальної фізичної працездатності. Але без педа-гогічних спостережень і визначення функціональних можливостей м´язово-зв´язкового апарату стопи і гомілки неможливо науково обґрунтувати реабі-літаційні заходи, призначити адекватні лікувально-рухові режими, контро-лювати ефективність реабілітаційних заходів.
Разом з тим система реабілітації буде не повною, якщо для дітей з даною патологією не відібрати найбільш адекватні фізичні вправи нові методи реф-лексотерапії, оптимальну гідрокінезитерапію та ін., поліпшуючі м´язово-зв´язковий апарат нижніх кінцівок, активізуючи кровообіг та зміцнюючи зве-дення стопи.
Все викладене послужило підставою для поглибленого вивчення фізич-них можливостей дітей з даною патологією, необхідності визначити характер впливу різноманітних занять фізичними вправами на стан опорно-рухового апарату дітей з плоскостопістю і з урахуванням цього оптимізувати комплек-сні програми фізичної реабі¬літації, простежити за ефективністю ї

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 128,14 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.