Каталог
Электронные книги22229

ДИПЛОМНА Кінезитерапія після переломів стегнової кістки

Партнерам: 4 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 18.12.2009
Содержимое: 91218231029170.zip (451,62 Кбайт)

Описание товара

ЗМІСТ

ВСТУП ..................................................................................................................4
ГЛАВА I
КІНЕЗИТЕРАПІЯ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ (аналіз літературних даних)
Розділ 1 Загальна характеристика переломів стегнової кістки ......... 7
1.1 Переломи стегна та їх класифікація .............................................................7
1.2 Клінічна картина переломів стегна ……………..........................................12
1.3 Утворення кісткової мозолі ……………………………………………..…14
1.4 Перша допомога при переломах стегна ......................................................16
Розділ 2 Кінезитерапія у комплексній реабілітаційній програмі
хворих при переломах стегнової кістки ……………………………...…..…18
2.1 Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів і методів
фізичної реабілітації при переломах стегнової кістки …………………..........18
2.2 Загальні положення фізичної реабілітації хворих при переломах стегнової кістки …………....................................................................................19
2.3 Вікові особливості чоловік та жінок пенсійного віку при застосуванні кінезитерапії у комплексній реабілітаційній програмі …………...…………. 24
2.4 Застосування кінезитерапії для хворих після переломів стегна ……..….30
2.4.1 Кінезитерапія при діафізарних переломах стегна ...............................33
2.4.2 Кінезитерапія при переломах шийки стегна ........................................35
2.5 Масаж в поєднанні з кінезитерапією при переломах стегнової кістки ...39
ГЛАВА II
ВЛАСНА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
Розділ 1 Загальна клінічна характеристика хворих з переломами стегнової кістки …………………………………………………………….…42
1.1 Детальна клінічна характеристика хворих на початку експерименту …44
Розділ 2 Методи проведення дослідження ............................................51
2.1 Аналіз літературних даних та історій хвороб…………………………....51
2.2 Вимірювання обводу стегна ……………………………………………...52
2.3 Вимірювання амплітуди руху у суглобах методом гоніометрії ………....52
2.4 Тестування рухових навичок після переломів стегна …………………... 54
2.5 Математико-статистичний метод обробки даних, отриманих в ході
експерименту за Ст´юдентом ..............................................................................57
Розділ 3 Реабілітаційна програма для хворих з переломами стегна ..62
3.1 Кінезитерапія хворих з переломами стегна ...............................................62
3.2 Масаж хворих з переломом стегна .............................................................65
3.3 Виконання реабілітаційного втручання ……………………………....….66
Розділ 4 Контроль ефективності реабілітації ………………………….70
4.1 Хід проведення дослідження .......................................................................70
4.2 Результати проведеної реабілітації хворих з переломами стегна ……....72
4.2.1 Результати досліджень наприкінці експерименту …………………. 73
4.3 Аналіз результатів дослідження ...................................................................81ВИСНОВКИ…………………………………………………………………....…94
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………………97
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………99
ВСТУП


Актуальність теми.
В даний час проблема травматизму стає все більш актуальною. Це пов’язано як із збільшенням дорожньо-транспортних подій, підвищеним тра-вматизмом на підприємствах, побутовим травматизмом, так і віковими змі-нами в організмі. Вікові зміни у різних системах часто сприяють виникненню травм опорно-рухового апарату. Найбільш поширеними з них є переломи стегнової кістки [12, 14].
В Україні за рік реєструють біля 10 тис. випадків переломів стегнової кі-стки [1, 13]. Більшість цих людей є працездатними, однак внаслідок травми стегна вони втрачають працездатність на тривалий час, а іноді – на все жит-тя. Також після перелому стегнової кістки близько 50% па

Дополнительная информация

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Актуальные проблемы ортопедии и травматологии: Сб. науч. тр. / На-уч.-исслед. ин-т. травматол. и ортопедии. - Баку, 2002.- Вып.33. – 206 с.
2.Анатомія та фізіологія з патологією / За ред. Я.І. Федонюка, Л.С. Біли-ка, Н.Х. Микули. – Т.: Укрмедкнига, 2001. – 680 с.
3.Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье: сущность, механизмы, проявления. // Гігієна та санітарія. – 2004. – № 2. – С. 60-62.
4.Ашмарина Б.А. Теория и методика физического воспитания. – М., 1990. – 287 с.
5.Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. – К.: Здоров’я, 1987. – 224 с.
6.Боголюбов В.М. Физические факторы в лечении и медицинской реаби-литации больных с различными заболеваниями. – М.: Медицина. – 1984. – 131 с.
7.Булич Э.Г., Муравов И.В. Здоровье человека: Биологическая основа жизнедеятельности и двигательная активность в ее стимуляции. – К.: Олим-пийская литература, 2003. – 424 с.
8.Введение в оздоровительную реабилитацию / В.П. Зотов, Ю.Г. Анто-монов, А.Б. Котова, В.М. Белов. – К.: Медэкол, УкрРНПФ Медицина-Экология, 1995. – 181 с.
9.Герцик А.М. Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді: Метод. посіб. Л.: Укр. техн., 2005. – 112 с.
10. Дибнер Р.Д., Синельникова Э.М. Физкультура, возраст, здоровье. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 80 с.
11. Дідух Г.В. Вимірювання амплітуди рухів у людей з травмами опорно-рухового апарату // Молода спортивна наука України: Зб. наук.праць з галузі фіз.культ. та спорту. – Л., 2004.- Вип.8. – Т. 2. - С. 108-112.
12. Заболевания и повреждения ОРА. Под ред. В.Ф. Трубникова. – К.: Здоров´я, 1984. – 528 с.
13. Корж Н.А., Дедух Н.В., Никольченко О.А. Репаративная регенерация кости: современный взгляд на проблему. Системные факторы влияющие на заживление перелома // Вісник ортопедії травматології та протезування. – К., 2006. - № 2. – С. 93-99.
14. Корж Н.А, Ролик А.А. Внутрисуставные переломы шейки бедренной кости проблемы, хирургическое лечение // Ортопедия, травматология и про-тезирование. – 1997. - №2. - С. 20-24 .
15. Котешева И.А. Травмы: первая помощь и восстановительное лечение. –М.: Эксмо, 2005. – 352 с.
16. Кулаженко Е.В. Влияние некоторых физических факторов на восста-новительные процессы при асептическом некрозе головки бедренной кости. // Проблемы остеологии. – 2000. - №2-3. С.13-16.
17. Лечебная физическая культура: Справочник / Епифанов В.А., Мошков В.Н., Антуфьева Р.И. и др.; Под ред. В.А. Епифанова. – М.: Медицина, 1987. – 528 с.
18. Лечебная физкультура и врачебный контроль: Учеб. / Под. Ред. В.А. Епифанова, Г.Л. Апанасенко. – М.: Медицина, 1990. – 368 с.
19. Лікувальна фізична культура та спортивна медицина / В.В. Клапчук, Г.В. Дзяк, Г.В. Муравов І.В. та ін. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.
20. Медицинская реабилитация: Руков. для вр. / Под ред. В.А. Епифанова. –М.: Медпрес – информ, 2005. – 328 с.
21. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная физкультура: Новейший справоч. / Под общ. ред. проф. Т.А. Евдокимовой. – СПб.: Сова; М.: Эксмо, 2003. – 862с.
22. Мошков В.Н. Частная систематизация физических упражнений – ос-нова построения диференциированых методик лечебной физической культу-ры // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. – 1986. – №5. – С. 63-66.
23. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійський спорт, 2005. – 473 с.
24. Нормальна фізіологія / Кол.авторів; За ред. В.І.Філімонова. – К.: Здо-ров’я, 1994. – 608 с.
25. Основы и методы физической реабилитации больных с двигательны-ми нарушениями. Натали Г. Уэйстрах / Пер на рус. З.Л. Колонтайн. – Минск: БелАПДИ, 1997. – 194 с.
26. Основи фізичної реабілітації: навч. Посібник. – Кіровоград: РВВКДПІ ім. В. Винниченка, 2004. – 238 с.
27. Остеопороз і вік. // Ліки України. – 1999, - №3, – С.56.
28. Панков Е.Я. Физические факторы и восстановительные процессы. – Харьков, 1989. – 48 с.
29. Процик А.І., Остапчук М.П. Проблеми остеосинтезу переломів шийки стегнової кістки // htt

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.