Konstitutsіyno legal status organіv Vladi ARC

Affiliates: 0,1 $how to earn
Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Refunds: 0

Uploaded: 07.01.2010
Content: 00107235250917.odt (33,63 kB)

Description

!!!КУРСОВАЯ РАБОТА ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРСКОЙ. РАБОТА ПОЛУЧИЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ РЕЦЕНЗИЮ (БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ).ЗАЩИТА ПРОШЛА НА ОТЛИЧНО!!!
План
Вступ
1. Система органів влади Автономної Республіки Крим.
2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим як представницький орган автономії.
3. Правовий статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим
4. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим
5. Особливості місцевого самоврядування у Автономній Республіці Крим
Висновок
Використана література

Вступ
Зараз в світі відомо більш ніж двісті унітарних держав які мають автономні адміністративні утворення. Прикладом можуть бути Велика Британія що має у своєму складі автономії Північну Ірландію, острів Мен та низку інших малих островів; Габон –автономний район Гамба; Данія – Фарерські острови, Гренландію, Іспанія – Країну Басків, Каталонію, Андалусію.
Грецький корінь слова «автономія» перекладеться як самоуправління, незалежність. У більш широкому розумінні термін «автономія» має наступне бачення: що виражено як частина що має певну міру самостійності відносно цілого.
В державному значенні вищезазначений термін нам слід розуміти як самоуправління державної території, що безпосередньо чи опосередковано підпорядкована центральним органам державної влади з метою її децентралізації.
Всі випадки створення автономій були історично обґрунтовані специфікою населення де вони створювалися, і утворення Автономної Республіки Крим як Автономної частини Незалежної України не позбавлено таких мотивацій. Але в даній роботі я б хотів розглянути результат таких утворень, тобто кінцевий продукт який ми можемо зараз спостерігати. Хочеться також висвітлити основні відмінності устрою автономії та ті органи влади які на даний час є сформованими.
Не слід забувати що автономія все ж таки чимало чим пов’язана с основною державою, тому розгляд тих моментів що поєднують Незалежну Україну та Автономну Республіку Крим є важливим.
Більш того хочеться ще зазначити що Утворення Автономної Республіки Крим відбулося не одразу із проголошенням Україною незалежності. Всі вище згадані питання в даній роботі я спробую розкрити.

Additional information

Використана література
1.http://www.nmti.com.ua/news/3282
2.http://novostey.com
3.http://www.rada.crimea.ua/
4.Конституція Автономної Республіки Крим з усіма змінами станом на 1.12.2009 р.
5.Кравченко В.В. Конституційне право України у визначеннях та схемах Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002. – 192 с.
6.Шляхтун П.П. Конституційне право: словник термінів. – К.: Либідь, 2005. – 568 с.
7.Касинюк Л.А. Основи конституційного права України. – Х.: «Одиссей», 2003. – 256 с.
8.Мірошник О.В., Сидорчук Л.А. Парламентський контроль і відповідальність Кабінету Міністрів України. Парламентаризм в Україні: теорія та практика. – К., 2001. – с. 435.
9.Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 6-те, виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
10.Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник /2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 504с. – Бібліогр.: 687с.
11.Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440с.
12.Демиденко В.О Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007 – 440 с.
13.Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ за ред. Академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю.М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В.С. Журавського. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2002. – 544 с.
14.Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посібник. - К.: Інститут економіки і господарського права, 1998. - Ч. 1. - 88 с.
15. Конституційне право України \ За ред.. доктора юридичних наук, професора В.Ф. Погорілка К.: «Наукова думка», 2000. – 734 с.
16. Конституція України з усіма змінами станом на 1.11.2008 р.
17.Конституційне право України: Підручник / За аг. Ред.. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова Думка; Прецедент, 2007. – 344 с.
18. Конституційне право України: навчальній посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. 210 с.
19. Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» із урахуванням всіх змін станом на 1.11.2008 р.
20. Воронов М. П. Місцеве самоврядування та його акти: Навч. посібник. - К.: Право, 1992. - 137 с.
21.Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К., 1999. 342 с.

Feedback

0
No feedback yet.
Period
1 month 3 months 12 months
0 0 0
0 0 0
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)