Каталог
Электронные книги22229

КУРСОВА РОБОТА з мікроекономіки

Этот товар закончился. Загляните позже или подпишитесь на уведомление о поступлении товара.


Также попробуйте поискать похожий товар у других продавцов
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Описание товара

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОПИТУ, ЗАКОН ТА ЕФЕКТИ ПОПИТУ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО ПОПИТУ В УКРАЇНІ
ПЛАН

ВСТУП …………………………………………………………………………….....3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОПИТУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ….5
1.1.Економічна природа попиту та фактори, що його визначають...………………………………………………….….5
1.2.Теорія еластичності попиту ………………………………......11
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО ПОПИТУ В УКРАЇНІ ...……………………………………………………………………….....17
2.1. Аналіз сучасного ринкового попиту в Україні ...………………17
2.2. Цінові фактори формування попиту в Україні ………………...22
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТИМУЛЮВАННЯ РИНКОВОГО ПОПИТУ В УКРАЇНІ ...………………………………………......26
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ …………………………………………………..33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………………..36
ДОДАТКИ

Дополнительная информация

ВСТУПВсі мікроекономічні суб’єкти взаємодіють через ринок, а попит і пропозиція є його рушійними силами. Аналіз попиту є фундаментальною проблемою ринкової економіки, яка дає ключ до розуміння багатьох процесів таких, наприклад, як коливання рівнів цін, виробництва, заробітної плати, виникнення дефіцитів і надлишків товарів, наслідки урядового втручання в економіку.
Чимало видатних економістів різних часів і народів створили оригінальні концепції ринку. А.Сміт порівнював ринковий механізм з “невидимою рукою”, яка керує кожною особою в її егоїстичному переслідуванні власної вигоди і, зрештою, спрямовує діяльність індивіда до досягнення найбільшої вигоди для всього суспільства. А.Маршалл застосував до характеристики ринку відому алегорію “лез ножиць”. Він вперше грунтовно проаналізував закономірності ціноутворення, сформував закони попиту і пропозиції, створив теорію рівноважної ціни.
Донедавна в Україні дослідженню попиту не приділялася належна увага, а в країнах з розвинутою економікою є значні досягнення як в теоретичному, так і у практичному плані. Наукові праці таких відомих зарубіжних вчених, як Ф. Котлер, Г. Дж. Болт, П. Джексон, Х. Зайдель, Р. Теммен дають можливість перейняти цей багатий досвід і застосувати його у вітчизняній практиці.
Досвід вивчення попиту, що протягом тривалого часу накопичувався у країнах з розвинутою ринковою економікою, бачиться нам дуже цінним, але не завжди методичні наробки закордонних фахівців можна використати у вітчизняній практиці. У зв’язку з цим слід вказати на появу за останні роки наукових праць з даного питання, підготовлених вченими України та країн СНД. Це роботи таких українських авторів, як Г.В. Балабанов, А.О. Старостіна, Є.В.Мних, Є.А.Бечва, Є.В.Савельєв, Р.В.Федорович та ін.
Вивчення та узагальнення досвіду економічно розвинутих країн і пропозицій вітчизняних науковців свідчать про необхідність подальшого дослідження проблеми аналізу попиту відповідно до особливостей економіки України і специфіки різних галузей виробництва.
Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що ринкова економіка України вимагає орієнтації виробництва на попит населення. Необхідність своєчасного встановлення обсягів випуску продукції відповідно до потреб споживачів є невідкладним завданням вітчизняних підприємств. Розв’язання даного завдання потребує використання економічного аналізу, який вивчає мікроструктуру попиту та закономірності його формування на макрорівні.
Об’єктом дослідження курсової роботи є попит як співвідношення між двома змінними – ціною і кількістю блага, яке споживачі хочуть і можуть купити за цією ціною.
Предметом вивчення курсової роботи є сукупність чинників, які впливають на попит та еластичність попиту, аналіз сучасного ринкового попиту.
Метою даної курсової роботи є вивчення та дослідження формування попиту, які фактори на нього впливають, як показники еластичності показують силу впливу різних факторів на зміну обсягів попиту, проблеми та перспективи стимулювання ринкового попиту в Україні.
Виходячи з мети курсової роботи під час аналізу попиту розглянемо такі основні завдання:
-економічна природа попиту та фактори, що його визначають;
-еластичність попиту;
-аналіз сучасного ринкового попиту;
-цінові фактори формування попиту;
-проблеми та перспективи стимулювання ринкового попиту в Україні.
Під час написання курсової роботи використовувалися навчальні посібники та періодична література, законодавчі та нормативні документи, статистичні дані, матеріали з мережі Інтернет.

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.