Каталог
Электронные книги22229

Партологія

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 30.04.2013
Содержимое: текст (61 символов)

Описание товара

З М І С Т
Вступ

Частина 1. Партологія як наука та навчальна дисципліна
1.1.Політичні партії у системі громадсько-політичних об’єднань.
1.2.Об´єкт та предмет партології.
1.3.Теоретико-методологічний інструментарій партології

Частина 2. Політична думка про ґенезу політичних партій
2.1. Партії як аристократичні угруповання.
2.2. Партії як політичні клуби.
2.3. Масові політичні партії та особливості їх формування у різних регіонах світу.

Частина 3. Суспільно-політична думка про легітимацію та інституалізацію політичних партій
3.1. Концептуальні підходи легітимізації та інституалізації політичних партій в англійській політичній традиції.
3.2. Суспільно-політична думка країн континентальної Європи щодо визначення політичних партій.
3.3. Американські демократи революційного періоду про особливості інституалізації політичних партій.

Частина 4. Класична теорія політичних партій
4.1. Ідейно-теоретичні витоки класичної теорії політичних партій.
4.2. Сутність класичної теорії політичних партій та її засновники.

Частина 5. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем
5.1.Політична наука про загальну теорію політичних партій та партійних систем.
5.2.Розвиток загальної теорії політичних партій та партійних систем сучасною партологічною наукою.

Частина 6. Партія – політичний інститут суспільства
6.1. Концептуальні підходи до визначення сутності політичної партії.
6.2. Партії у політичній системі суспільства та їх основні функції.

Частина 7. Політична ідеологія у діяльності політичних партій
7.1.Сутність ідеології та основні етапи її становлення.
7.2.Структура політичної ідеології та її основні функції.
7.3.Політична ідеологія – ідейно-теоретичний фундамент розробки політичної платформи партії.

Частина 8. Суспільно-політичні доктрини у діяльності політичних партій
8.1.Класичні буржуазні суспільно-політичні доктрини у діяльності політичних партій.
8.2.Соціалізм в ідеології, політиці та практиці соціал-демократичних та комуністичних партій.
8.3.Націоналізм як ідейно-політична доктрина політичних партій.
8.4.Клерикалізм – ідейна основа політичних партій релігійного спрямування.
8.5.Екстремістські ідеології в політиці та практиці політичних партій.

Частина 9. Організаційна структура політичних партій
9.1. Партологічна наука про організаційну будову політичних партій.
9.2. Структура політичних партій та способи їх організації.
9.3. Особливості організаційної структури політичних партій України.

Частина 10. Типологія політичних партій
10.1. Типологія політичних партій за ідеологічною ознакою.
10.2. Типологія політичних партій за організаційною будовою.
10.3. Типологізація політичних партій за іншими організаційними чинниками.

Частина 11. Організаційно-технологічні засади регулювання діяльності політичних партій
11.1.Етапи та форми інституалізації політичних партій.
11.2.Порядок утворення, тимчасового зупинення й припинення діяльності політичних партій.

Частина 12. Регламентація ідеологічних та організаційних основ політичних партій
12.1.Регламентації ідеології та програм політичних партій.
12.2.Регламентація організаційної будови політичних партій.

Частина 13. Політичні партії та їх взаємодія з інститутами політичної системи
13.1.Взаємовідносини депутата з партійною фракцією.
13.2.Регламентація взаємовідносин політичних партій та уряду.
13.3.Регламентація взаємовідносин політичних партій з іншими громадськими об’єднаннями.

Частина 14. Електоральна діяльність політичних партій
14.1.Сутність електоральної діяльності політичних партій та основні її форми.
14.2.Особливості психологічного впливу на електорат.

Частина 15. Парламентська діяльність політичних партій
15.1.Виборчий процес та регламентація участі у ньому політичних партій.
15.2.Парламентські фракції у діяльності парламенту.

...

Дополнительная информация

Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р. Партологія: Навчальний посібник / За ред. М. І. Обушного.- К.: Арістей, 2006.- 432 с.
У навчальному посібнику аналізуються проблеми формування та функціонування політичних партій і партійних систем у контексті партології як науки та навчальної дисципліни. Проаналізовані різні підходи патологів щодо визначення сутності політичних партій, їх місця і ролі у політичній системі суспільства. Розкривається зміст основних суспільно-політичних доктрин – ідейно-теоретичного підґрунтя розробки платформ політичних партій, їх організаційно-технологічні засади діяльності, участі партій у виборчому процесі тощо. Чільне місце відведено аналізу партієтворенню в Україні. Навчальний посібник структурно та методично адаптований до навчальних програм курсів, що викладаються студентам-політологам вищих навчальних закладів. Розрахований на викладачів, студентів, політиків, а також на широке коло читачів, які цікавляться партологічними проблемами в Україні та світі.

ББК 66.69я73
УДК 329-028.42(075.8)
0-29
ISBN 966-8458-82-6

Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2-1571 від 05.07.2005).

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.