The abstract h fіlosofії

Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Refunds: 0

Uploaded: 30.05.2010
Content: 00530223657167.doc (107 kB)

Description

Fіlosofіya yak "science life"
Plan
Vstup
1. Role in fіlosofії suspіlstvі
2. Fіlosofіya - mudrіst Zhittya
Visnovok
Lіteratura

Additional information

ВСТУП
З дитинства, освоюючи світ, накопичуючи конкретні знання переважно всі ми час від часу задумуємося над проблемами будови світу, життя і смерті, добра і зла, сенсу життя, місця людини у світі. І у свідомості кожної людини поступово складаються, хай ще не чіткі, не повністю послідовні уявлення, погляди, позиції на ті питання, над якими з давніх-давен роздумували покоління філософів.
Філософська думка починаючи з глибокої давнини і до сьогоднішнього дня, намагається компетентно розібратися в тих питаннях світогляду, які хвилюють людей і поза заняттями філософією. Вступивши в „теоретичний світ” філософії, освоюючи його, люди кожного разу відштовхуються від уявлень, які склалися в них раніше, від продуманого, пережитого. А філософські аргументи допомагають більш строго обґрунтувати свої переконання. Іноді потрібно бути готовим до того, що філософський аналіз виявить помилковість тих чи інших здавалося вірних позицій, підштовхне до їх переосмислення.
Для представників різних професій філософія потрібна для кращої орієнтації у своїй спеціальності, але головне – необхідна для розуміння життя у своїй повноті і складності. В першому випадку в центр уваги попадають філософські питання фізики, математики, технічного знання, біології, медицини, педагогіки й багатьох інших наук. Такі питання постають перед спеціалістами і потребують свого вивчення. Вони важливі, але все ж складають лише частину загального поля філософських проблем. Адже поряд з професійними знаннями, навичками, ерудицією необхідно мати ще й ширший кругозір, вміння бачити тенденції, перспективи розвитку світу, розуміти суть всього, що відбувається навколо людей, розуміти зміст та мету дій людини, життя людини. Ці уявлення про світ та місце людини у світі мають назву світогляду.
Явище це багатогранне, воно формується у різних сферах людського життя, практики, культури. До духовних утворень, які належать до світогляду, відноситься філософія. Її роль у вирішенні світоглядних проблем дуже велика. Ось чому для відповіді на питання, що таке філософія необхідно з’ясувати, що таке світогляд.
Аналізові світогляду, поясненню даного поняття філософи України приділяли пильну увагу, особливо починаючи з 80-х років. Добре відомі праці В.І. Шинкарука, В.П. Іванова, М.В. Поповича та інших.
Світогляд – це сукупність поглядів, оцінок, принципів, що визначають найзагальніше бачення, розуміння світу, місця у світі людини, а також життєві позиції, програми поведінки, дій людей.
Світогляд не можна ототожнювати зі знаннями. Проте зв’язок світогляду із знанням не означає їхньої тотожності: якби це було так, то не важко було б проінформувати людину або соціальну групу і без духовної кризи, без тяжкої внутрішньої муки сформувати світогляд. Це – просвітительський погляд, в основу якого покладено уявлення про те, що є загальні закони буття, відомі філософії, а знання цих законів і складає світогляд, тобто є сукупністю цілісних уявлень про світ та місце людини в цьому світі. Однак світогляд не є лише сукупністю знань лише про світ, це, швидше, своєрідний синтез видів знань і різноманітних способів освоєння світу людиною, проекція особистісних власних проблем, інакше кажучи, це не вищий процес засвоєння готового знання, а внутрішня робота і самоздобуття.
Світогляд може мати місце лише там, де є “само”, тобто самоздобуття, самовиховання, саморозвиток, самовдосконалення, самоосвіта, самообмеження.
Таким чином, запроваджений до людського лексикону Кантом термін “світогляд” не слід розуміти буквально, як лише систему поглядів на світ, - це споглядацьке, просвітницьке тлумачення, - а як активне самовизначення людини у світі, яка шукає шляхи від ідеї до ідеї. Світогляд з цих позицій є системою принципів та знань, ідеалів та цінностей, надій та вірувань, поглядів на сенс і мету життя, котрі визначають діяльність індивіда, або соціального об’єкта, й органічно входять до його вчинків і норм мислення. За невідповідності між думкою та дією розквітає соціальна мімікрія, конформізм, лицемірство, тоб

Feedback

0
No feedback yet.
Period
1 month 3 months 12 months
0 0 0
0 0 0
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)