Каталог
Электронные книги22229

ДИПЛОМНА Фіз.реаб. хворих на вегетосудинну дистонію

Партнерам: 2 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 23.11.2011
Содержимое: 11123214348663.pdf (1561,32 Кбайт)

Продавец

Koss60 информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 126,98 руб..

Описание товара

ЗМІСТ
Вступ ………………………………………………………………….....…...4
ГЛАВА І
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ О ПРИНЦИПАХ ТА МЕТОДАХ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ВЕГЕТО-СУДИННУ ДИСТОНІЮ (аналіз літературних джерел)
Розділ 1 Загальні відомості о вегето-судинній дистонії ................... 7
1.1 Визначення, історія розвитку, актуальність та фактори ризику вегето-судинної дистонії ……………………………………………………………..…. 7
1.2 Етіологія та патогенез вегето-судинної дистонії …………………….…9
1.3 Клінічна картина вегето-судинної дистонії ………………………...….13
1.4 Принципи лікування хворих на вегето-судинну дистонію ………...…15
Розділ 2 Засоби та методи фізичної реабілітації хворих на вегето-судинну дистонію …………..………………………………………………….17
2.1 Загальні положення реабілітації хворих на вегетодистонію ………….17
2.2 ЛФК у комплексному відновному лікуванні хворих на вегето-судинну дистонію ………………………………………………………………………....19
2.3 Застосування гідрокінезитерапії у хворих на ВСД ………………..…..25
2.4 Масаж хворих на вегето-судинну дистонію ………………………..…26
2.5 Фізіотерапевтичне лікування хворих на вегето-судинну дистонію ….30
ГЛАВА ІІ
ВЛАСНА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
Розділ 1 Хід та організація проведення дослідження …………..…33
Розділ 2 Загальна характеристика контингенту досліджуваних хворих на вегето-судинну дистонію ………………………………………... 36
2.1 Дані педагогічного спостереження хворих на вегето-судинну дистонію ….41
2.2 Клінічний стан хворих на вегето-судинну дистонію ………………….…46
Розділ 3 Методи проведення дослідження ………………….…….. 54
3.1 Педагогічні методи (теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, вивчення та аналіз документальних матеріалів, лікарсько-педагогічні спостереження) ……………………………………………………………….…54
3.2 Методи оцінки соціально-побутових навичок ……………………..... 55
3.3 Методи пульсометрії та тонометрії …………………………………….57
3.4 Функціональні методи дослідження (вегетативний індекс Кердо, хвилинний об’єм крові, дихальний коефіцієнт Хальденбранта (КХ), ортостатична та кліностатична проби, око-серцевий рефлекс Ашнера-Даньїні, проба з ізометричним напруженням) ……………………………………….…58
3.5 Проба з дозованим навантаженням на велоергометрі ………………...61
3.6 Математико-статистичний метод обробки даних, отриманих в ході
експерименту за Ст´юдентом ………………………………………………...…63
Розділ 4 Комплексна програма фізичної реабілітації (лікувальна гімнастика, масаж, гідротерапія) хворих на вегето-судинну дистонію ...68
4.1 Методика лікувальної гімнастики …………………………………...…69
4.2 Методики масажу ………………………………………………………..71
Розділ 5 Динаміка соціально-побутових показників, даних функціональних методів дослідження та проб з навантаженням хворих на вегето-судинну дистонію в період відновної терапії …………………..78
5.1 Соціально-побутові показники …………………………………………79
5.2 Динаміка показників центральної гемодинаміки хворих на ВСД ……83
5.3 Зміни показників функціонального стану серцево-судинної системи у хворих на вегето-судинну дистонію ………………………………………86
Розділ 6 Аналіз та оцінювання результатів дослідження ……….97ВИСНОВКИ ………………………………………………………………...…102
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ …………………………………………....104
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………108
ДОДАТКИ ………………………………………………………………….….111

ВСТУП


Актуальність роботи. Значні успіхи, досягнуті медициною відносно зниження захворюваності й смертності населення при багатьох хворобах, у меншому ступені можна віднести до хвороб серцево-судинної системи [2, 8, 34 та ін.].
Багато провідних кардіологів [21, 29 та ін.] зв´язують цей факт, з одного боку, з тим, що так звані "хвороби цивілізації" охоплюють все більші й більші верстви населення, а з іншою недостатньою розробкою перспективних і ефективних методів первинної й вторинної профілактики захворювань серця й судин, слабким впровадженням у повсякденну практику клінік, поліклінік, санаторіїв, будинків відпочинку та інших адекватних методів фізичної реабілітації відповідного контингенту хворих, у тому числі й вегето-судинної

Дополнительная информация

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Абдулина А.С. Жизнь без лекарств.- М.: Физическая культура и спорт, 1990. - 79 с.
2.Амосов Н.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце. - К.: Здоровье, 1984.- 232 с.
3.Андрущенко Е.В., Красовская Е.А. Функциональные заболева¬ния сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.- К.: Здоровье.-1990.-152 с.
4.Баранов М.В., Фролова Т.А., Дорничев В.М. Оценка изменений функционального состояния кардиореспираторной системы при санаторно-курортном лечении больных нейроциркуляторной дистонией // Вопросы курортол., физиотерапии и лечебной физической культуры.- 1993.-N4.- с.41-43.
5.Башматова Н.В. Нейроциркуляторна дистонія: механізми формування, клінічні особливості, діагностика й обґрунтування лікування: Автореф. дис... докт. мед.наук /Укр. НДІ кардіології ім. акад. Стражеско.- К., 1992.- 40 с.
6. Бирюков А.А. Массаж и самомассаж.–Ростов Н/Д: ИД Феникс,1999.– 576с.
7. Васичкин В.И. Всё о массаже. – М.: АСТ-Пресс, 1995. – 368 с.
8.Вейн А.М., Соловьева А.Д., Колосова О.А. Вегетососудистая дистония.- М.: Медицина, 1981.- 318 с.
9.Вербов А.Ф. Лечебный массаж. – М.: Селена+, 1996. – 288 с.
10. Воробьев Р.И. Питание и здоровье.- М.: Медицина, 1990 .- 249 с.
11. Гаваа Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии.- К.: Здоровье, 1992.- 231 с.
12. Гелетто В.А. Клинико-инструментальная диагностика нейро-циркуляторных дистоний различного типа: Автореф. дис... канд. мед. на¬ук / Харьковск. институт усовершенствования врачей, Харьков, 1972.-17с.
13. Гиясов Г.И., Аббакумов СЛ. Велоэргометрия и функциональ¬ные ЭКГ тесты как показатели эффективности применения лечебной физ¬культуры и массажа у женщин с нейроциркуляторной дистонией // Акту¬альные проблемы современной спортивной медицины и лечебной физи¬ческой культуры: Материалы конф.- Тбилиси, 1982.- с.203 - 206.
14. Добровольский В.К. Лечебная физическая культура в реабили¬тации постинсульстных больных.-Л.: Медицина, 1986.- 154 с.
15. Дубровский В.И. Спортивная медицина. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 480 с.
16. Дубровский В.И. Реабилитация в спорте.- М.: физкультура и спорт, 1991.- 201 с.
17. Дубровский В.И., Дубровская Н.М. Практическое пособие по массажу.-М.: Шаг, 1993- 448 с.
18. Замша Т.Т. Реабилитация больных вегето-сосудистой дистонией в условиях санатория // Физические лечебные факторы в медицинской реабилитации: Материалы конф., Одесса, 1995.- с. 135 -136.
19. Козлова Л.В., Козлов С.А., Семененко Л.А. Основы реабилитации. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 480 с.
20. Козлова Л.В., Козлов С.А., Семененко Л.А. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. – В кн.: Основы реабилитации. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003, с. 242 – 254.
21. Кушнир Г.М. Тетанический синдром и вегето-сосудистая дистония у детей: Автореферат, дис... доктора медицинских наук. / МОЗ Ук¬раины, Институт усовершенствования врачей,- Киев, 1996.-41 с.
22. Лечебная физическая культура и врачебный контроль: Учебник.-М.: Медицина, 1990.- 366 с.
23. Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. Проф. В.А. Епифанова. – М.: Медицина, 2004. – 592 с.
24. Лечебная физкультура: Новейший справочник / Под общей ред. проф. Т.А. Евдокимовой. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 862 с., ил.
25. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для врачей / Под ред. А.Ф.Каптелина, И.П.Лебедевой.- М.: Медицина, 1995.-400 с.
26. Мурза В.П. Психолого-фізична реабілітація. Підручник. – К.: «Олан», 2005. – 608 с.
27. Мурза В.П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник. – К.: «Олан», 2004. – 559 с.
28. Спортивная медицина (Руководство для врачей) / Под редакцией А.В. Чоговадзе, Л.А. Бутченко.- М.: Медицина, 1995.- 384 с.
29. Трутяк В.Я. Нейроциркуляторная дистония: механизмы, со¬стояние отдельных гуморальных регуляторных субстанций, классифика¬ция, диагностика, прогнозирование: Автореф. дис... канд. медицинских наук /МОЗ Украины, Украинский институт кардиологии им.акад. Н.Д.Стражеско.-Киев, 1996.- 26 с.
30. Фізична реабілітація В.М.Мухі

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 126,98 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.